#eenhuiskopeninfrankrijk

Een Huis Kopen in Frankrijk: De Belangrijkste Franse Woorden en Termen

Vrouw leest Frans woordenboek voor ze een huis gaat kopen in Frankrijk.

Bij het kopen van een huis in Frankrijk kom je vaak in aanraking met specifieke Franse termen en procedures. Dit overzicht helpt je op weg door de belangrijkste woorden en termen uit te leggen die je tegenkomt tijdens het aankoopproces. Of je nu een vakantiewoning zoekt of wilt emigreren, met deze kennis sta je sterker in je schoenen.

 

ACTE AUTHENTIQUE OF ACTE DE VENTE

EINDCONTRACT 

Het Eindcontract is een officieel document, genaamd de verkoopakte. Het bevat de contractvoorwaarden en bij ondertekening bij de notaris gaat het eigendom over op de koper. Bij het ondertekenen van deze akte moeten alle gelden bij de notaris aanwezig zijn. Je ontvangt een ATTESTATION, een aankoopcertificaat, terwijl je wacht tot de acte authentique is geregistreerd bij het kadaster. Het origineel blijft bij de notaris en een kopie van de acte de vente wordt naar jou gestuurd samen met de resterende fondsen die waren gereserveerd voor het ‘publiceren’ van de aktes. Het duurt minimaal 3 maanden voordat de aktes beschikbaar zijn, soms kan het zelfs tot 12 maanden duren voordat het kadaster de aktes levert. Tip: Zorg ervoor dat je het juiste adres aan de notaris doorgeeft waar de aktes naartoe gestuurd moeten worden, bijvoorbeeld je hoofdverblijf als je een tweede of vakantiehuis koopt. Tip 2: Op dit moment sluit de notaris ook de financiële rekening voor deze transactie af. Omdat de aankoopkosten een schatting zijn, is er meestal een klein overschot dat naar jou wordt teruggestuurd. Daarom is het handig als de notaris jouw bankgegevens heeft.

 

ACOMPTE 

AANBETALING 

Wanneer de compromis de vente (verkoopovereenkomst) wordt ondertekend, wordt van de koper verwacht dat hij een aanbetaling doet (meestal 10%). Deze aanbetaling wordt afgetrokken van de aankoopprijs wanneer de definitieve akte wordt ondertekend. Als de koper echter om persoonlijke redenen de aankoop niet wil voortzetten, wordt de aanbetaling betaald aan de verkoper (behalve als de annulering te wijten is aan oncontroleerbare gebeurtenissen). Houd rekening met 3-4 dagen voordat dit geld op de bankrekening van de notaris staat. Deze aanbetaling wordt niet verwacht vóór het einde van de 10 dagen bedenktijd plus 5 dagen voor de overdracht van fondsen, maar het is goed om de overdracht of de aankoop van valuta van tevoren voor te bereiden. Als de aanbetaling niet op de afgesproken tijd is ontvangen, kan de verkoper de verkoop ongeldig verklaren en zijn eigen weg gaan. Als om welke reden dan ook de aanbetaling minder dan 10% bedraagt, is de boete voor niet-nakoming nog steeds 10% zoals bepaald door de wet zodra alle opschortende voorwaarden zijn overeengekomen.

 

AGENT IMMOBILIER

MAKELAAR 

De makelaar is een professional die de verkoper, koper of huurder vertegenwoordigt tijdens de koop- of huurprocedure van appartementen, gebouwen, huizen, percelen, enz. De makelaar is niet de eigenaar van de eigendommen die hij of zij aanbiedt om te verkopen of verhuren. De makelaar kan alleen een verkoop vertegenwoordigen als er een mandat de vente of recherche (een contract waarmee hij bevoegd is een deal te sluiten) is.

 

AMIANTE 

ASBEST 

Verkopers van huizen en appartementen die voor 1 juli 1997 zijn gebouwd, zijn verplicht om bij hun voorlopige verkoopovereenkomst een certificaat te voegen waarin de aanwezigheid of afwezigheid van asbest wordt vermeld. Ze moeten een inspectie laten uitvoeren door een erkende asbestinspecteur en, indien nodig, bewijs leveren dat alle in het inspectierapport voorgeschreven maatregelen zijn uitgevoerd. Als er geen asbest is gevonden in alle gebouwen, is het rapport dat na april 2013 is uitgevoerd altijd geldig. In 2013 zijn nieuwe regels ingevoerd waardoor tests herhaald moeten worden, zelfs als er in het verleden geen asbest is gevonden. Als er asbest is gevonden, zijn regelmatige tests nodig om de kwaliteit van de items met asbest te controleren. De eigenaar van het pand is ook verplicht om alle werknemers te informeren over de aanwezigheid van asbest. Er is geen verplichting om asbest te verwijderen als het zich in het huis bevindt, de verkoper heeft alleen de verplichting om de koper te informeren.

 

AUDIT ÉNERGÉTIQUE 

ENERGIEAUDIT

De verkoper moet een energieaudit verstrekken voor elk pand dat geclassificeerd is als F of G op de DPE (energierapport) bij het eerste bezoek aan het pand. Vanaf 2025 is deze audit ook nodig voor panden met label E. Het doel van deze audit is om het werk en de investeringen te identificeren die kunnen worden gedaan om het energieverbruik van het pand te verbeteren, en om informatie te verstrekken over eventuele financiële bijstand waarop de eigenaar mogelijk recht heeft. De koper van een dergelijk pand is niet verplicht om enige verbeteringswerkzaamheden uit te voeren, tenzij hij besluit het pand te verhuren. Dit is in overeenstemming met Decreet 2022-1143 van 9 augustus 2022. Deze audit is alleen verplicht voor individuele huizen, dus niet voor appartementengebouwen met meerdere eigenaren.

 

CADASTRE 

KADASTER 

Dit is een gecentraliseerde database van alle percelen, waarbij voor elk perceel de eigenaren bekend zijn en de rechten daarop, zoals een eerste hypotheek door een bank wanneer een lening wordt verstrekt met het perceel en de gebouwen als onderpand. Het kadaster wordt ook gebruikt als basis voor de taxe foncière. Dus wanneer de aktes worden uitgewisseld, geeft de notaris de gegevens van de nieuwe eigenaren door. Hier kan het adres van de hoofdwoning worden opgegeven, zodat alle belastingaanslagen met betrekking tot het huis naar je thuisadres worden gestuurd in plaats van naar je tweede woning.

 

COMPROMIS DE VENTE 

VERKOOPCONTRACT 

Het Verkoopcontract komt voort uit de onderhandeling tussen de verkoper en de koper van een onroerend goed. Het kan worden opgesteld door de notaris of de makelaar; het wordt respectievelijk een compromis de vente of een sous-seing privé genoemd. Als de notaris het opmaakt, wordt het meestal een promesse de vente genoemd. Het initiële verkoopcontract, ondertekend door beide partijen, is een juridisch bindende overeenkomst voor beide partijen. Hier worden alle details van de overeengekomen deal vastgelegd en de instructies voor de notaris uiteengezet:

  • De overeengekomen verkoopprijs, verwachte extra kosten voor zegelrecht en notaris.
  • Wat wel en niet is inbegrepen, bijvoorbeeld meubels, overpadrechten.
  • Technische informatie over het huis, zoals een lood-in-verf test, asbest, energie-efficiëntie van het huis en andere wettelijke testvereisten die we aan de koper moeten verstrekken voordat hij zich vastlegt.
  • Opschortende aankoopvoorwaarden (d.w.z. de aankoop gaat alleen door als…). Voorbeelden zijn:
    • Verkrijgen van een hypotheek
    • Verkrijgen van een positieve bouwvergunning.

 

COMPTE BANCAIRE 

BANKREKENING 

Leden van de Europese Unie met een eurorekening hebben eigenlijk geen aparte bankrekening nodig, omdat ze overboekingen kunnen doen met IBAN (internationaal bankrekeningnummer) en BIC (bankidentificatiecode of swiftcode). Het is echter wel handig om een chequeboek te hebben, omdat er nog steeds ambachtslieden zijn die dit graag gebruiken om ter plekke te betalen. Niet-euro ingezetenen wordt sterk aangeraden om een lokale bankrekening te hebben, waarbij ze een valutahandelaar gebruiken om op het juiste moment geld over te maken. Vergelijk de beste deals, want er zijn banken met verschillende tarieven en uiteenlopende mate van internetfaciliteiten.

 

COPROPRIÉTÉ

MEDE-EIGENDOM 

Een juridisch regime waarbij een gebouw verdeeld in meerdere appartementen gezamenlijk eigendom is van de individuele appartementseigenaren. Niet verrassend bevinden de meeste zich in steden, maar ze bestaan ook in bijvoorbeeld skigebieden. Een copropriété omvat individuele privéruimtes, zoals persoonlijke appartementen, en gemeenschappelijke delen zoals gangen, liften, tuinen en zelfs vuilnisbakken. Bijna alle gebouwen die zijn verdeeld in appartementen (of ensembles van blokken op één locatie, een résidence genoemd) zijn copropriétés, hoewel er enkele uitzonderingen zijn. De regels hiervoor zijn vastgelegd in een wet uit 1965.

 

DÉTECTEUR DE FUMÉE 

ROOKMELDERS 

Sinds maart 2015 zijn rookmelders verplicht in woningen. Ze werken meestal op batterijen. Het is raadzaam om ze in Frankrijk aan te schaffen om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de lokale wetgeving.

 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCES ÉNERGETIQUES (DPE) 

ENERGIEPRESTATIERAPPORT 

De verkoper is verplicht een rapport te overleggen waarin het energieverbruik van een huis en de CO2-uitstoot worden vermeld. Net als een koelkast in de winkel een letter van A tot G heeft, moeten huizen een dergelijk label krijgen. Het is alleen voor informatieve doeleinden, maar wordt steeds vaker gebruikt bij de aankoopbeslissing. In dit document wordt de volgende informatie verstrekt: a) Kilowattverbruik per vierkante meter, met de bijbehorende letter van A tot G. A staat voor een verbruik van minder dan 51 kWh/m2 per jaar, en G voor meer dan 451 kWh/m2 per jaar. b) Totale hoeveelheid euro’s die nodig zijn om het huis te verwarmen, te koelen en het water te verwarmen per jaar. (Deze cijfers moeten als indicatie worden gezien). c) Schatting van de uitgestoten broeikasgassen (kg eqCO2/m2 per jaar). d) Suggesties om de systemen in het huis te verbeteren. e) Indicatie van investeringskosten en besparingen die van deze investeringen kunnen worden verwacht. De geldigheid van dit document is 10 jaar. Er kan geen label worden gegeven voor huizen die geen verwarming hebben. Er zijn ook eigendommen die vrijgesteld zijn van een dergelijke test: monumenten, kerken, gebouwen kleiner dan 50m2.

 

DIAGNOSTICS TECHNIQUES

TECHNISCH 

ONDERZOEK 

De verkoper moet vóór een verkoopcontract een technisch rapport overleggen. Afhankelijk van de leeftijd van het gebouw en de geografische ligging kan het rapport testen bevatten over de eventuele aanwezigheid van lood, asbest, termieten en houtrot. Het beoordeelt ook de gas- en elektriciteitsinstallaties en de behandeling van afvalwater. Wat betreft lood testen ze niet het lood in de leidingen, maar de eventuele aanwezigheid van lood in de verf. Dit rapport maakt deel uit van het pre-verkoopcontract.

 

DROIT DE RÉTRACTION 

10-DAGEN BEDENKTIJD 

Onder deze wetgeving hebben kopers een bedenktijd van 10 dagen (Droit de Rétraction of Droit de Réflexion) na ondertekening van een verkoopcontract. De betaling van de borg wordt pas gevraagd aan het einde van deze bedenktijd.

 

FOSSE SCEPTIQUE 

SEPTISCHE TANK

Als je een woning in Frankrijk verkoopt/koopt die is uitgerust met een septische tank, moeten de installatie-eisen worden bevestigd door de lokale overheidsdienst SPANC.

 

MANDAT DE VENTE 

VERKOOPS

ADVERTENTIECONTRACT 

Dit is het contract tussen de verkoper en de makelaar. Dit contract is in Frankrijk meestal van niet-exclusieve aard. Daarom zie je meerdere makelaars hetzelfde huis vertegenwoordigen. 

 

NOTAIRE 

NOTARIS 

De notaris staat bekend als de solicitor, hij is een lid van de juridische beroepsgroep die door de Franse Republiek is belast met het authentiseren van akten, waardoor er meer zekerheid is voor beide ondertekenaars. Het is ook dankzij hen dat het Franse systeem voor vastgoedtransacties als een van de veiligste ter wereld wordt beschouwd. De notaris is een neutraal orgaan in de transactie, aangezien hij optreedt als een openbare functionaris. Het is daarom meestal niet nodig om een eigen notaris aan te stellen. Fransen stellen echter vaak een notaris aan voor de verkoper en een voor de koper. Het kost niet meer, omdat ze de kosten onderling verdelen volgens een overeengekomen formule. De notaris die het dichtst bij het eigendom is of de notaris van de verkoper zal het aktevoorstel schrijven.

 

OFFRE D’ACHAT 

KOOPBOD 

Een schriftelijk bod van een koper aan een eigenaar of zijn vertegenwoordiger, waarin zijn interesse en de belangrijkste voorwaarden van de deal worden bevestigd.

 

REZ DE CHAUSSÉE OR RDC 

BEGANE GROND

 

SCI – SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE 

EEN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ VOOR VASTGOED 

Een niet-commerciële onderneming voor het eigendom en beheer van onroerend goed in Frankrijk. Je kunt een eigendom in Frankrijk persoonlijk kopen, of via een niet-commerciële onderneming (Franse of Monegaskische SCI).

 

TAXE D’HABITATION 

WOONBELASTING 

De taxe d’habitation is de lokale belasting voor diensten. Alleen eigenaren van tweede woningen zijn onderworpen aan deze belasting. Als je deze belasting niet hebt ontvangen, neem dan contact op met het belastingkantoor dat je woning beheert om er zeker van te zijn dat ze je juiste postadres hebben om boetes voor late betaling te voorkomen.

 

TAXE FONCIÈRE ONROERENDE 

ZAAKBELASTING 

De taxe foncière is een grondbelasting die door alle eigenaren van onroerend goed in de betreffende gemeente aan de lokale autoriteiten wordt betaald. Dit wordt beheerd door het “hotel des impots” en het kadaster. Het niet hebben gezien van de belastingaanslag is geen excuus. Als je de taxe foncière niet hebt ontvangen, neem dan contact op met het betreffende Hotel des Impots om ervoor te zorgen dat ze je juiste postadres hebben om boetes voor late betaling te voorkomen.

Blijf op
de hoogte